تعبیر خواب رودخانه، دیدن رود در خواب چه معنایی دارد؟

به گزارش بازی های فکری، رودخانه در خواب نماد جریان زندگی شما است، نگرشی که شما در حال گذر از دوره های مختلف زندگی تان و رویدادهای متفاوت دارید. در تعبیر خواب رود، به آب و هوا، محیط اطراف رودخانه، فعالیت هایی که انجام می دهید، و احساسات کلی تان در خواب توجه داشته باشید، چرا که همه ی این ها در تعبیر رویای تان نقش خواهند داشت.

تعبیر خواب رودخانه، دیدن رود در خواب چه معنایی دارد؟

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ آورده شده است که:

رودخانه: احساساتی که درون ما در جریان هستند یا ما غرق آن ها هستیم، فرآیند حیات در بدن که با احساسات، جنسیت و تغییرات حال و هوای فرد ارتباط دارد، جریان رویدادهای زندگی ما که به سرنوشت ما ختم می گردد. استفاده از تصویر رودخانه در ادبیات و فیلم سازی به ما یاری می نماید معنای نهان در سمبل های آن را بهتر بفهمیم. رودخانه می تواند به آرامی در جریان باشد، طغیان کند و حتی خشک گردد و این ها نمایانگر حال ما درباره انرژی، جنسیت و احساسات و عواطف خود هستند. انرژی ای که از آن سخن رفت می تواند به اندازه اضطراب بیماری زا باشد و یا به اندازه مسرت به سلامتی یاری کند. غرق شدن در رودخانه نیز ممکن است (اصطلاح غرق در نومیدی را به یاد آورید) شناور ماندن روی سطح آن، اینکه رودخانه فرد را با خود ببرد و به عبارتی همرنگ جماعت باشد یا گذشتن از روی رودخانه که به تحولی در زندگی و حتی مرگ اشاره می نماید.

در رودخانه بودن: فرد تحت نفوذ جریان احساسی و انرژی درون خود قرار گرفته یا حتی در آن ها غرق شده . مثلا ممکن است عاشق شخصی شوید و به هر دلیلی ازدواج صورت نگیرد. سال ها بعد در شرایط ناخوشایندی از زندگی خاطرات و تعلقات آن عشق کهنه و اینکه اگر با او می بودید چه مشد، شما را در خود غرق می نمایند. بدین ترتیب است که فرد در چنین احساساتی غرق می گردد.

گذشتن از رودخانه: ایجاد تحولی عظیم. اگر رویابین از میان آب ها (با شنا، راه رفتن و غیره) از رودخانه گذشت به معنای مواجهه با احساسات و عواطف بسیار طی فرآیند تغییر و تحول است.

دیدن شخص دیگری که از رودخانه می گذرد: احساسات مربوط به مرگ، مثلا افتادن و غرق شدن در رودخانه

رفتن بر خلاف جهت جریان آب: خودداری در برابر احساسات خویشتن، کردار و افکار بر خلاف عرف رایج و متداول، تمایل ناخودآگاه.

کنترل رودخانه: راهنمایی انرژی عاطفی و جنسی فرد.

رودخانه راکد: مهار احساسات یا جنسیت، جلوگیری فرد از پیشرفت خویش.

تعبیر خواب رودخانه

محمدبن سیرین گوید:

 • رود عظیم در خواب، دیدن مردی عظیموار است. اگر بیند در رود عظیم صافی شد. دلیل که با مردی با دیانت پیوندد.
 • هر چند رود عظیم تر و صاف تر بود، مرد عظیموارتر و به منزلت و دیانت بهتر بود. اگر به خلاف این بیند، آن مرد ستمگر و فاسق تر بود.

حضرت دانیال میفرمایند: اگر بیند که آب رود زیاد شد، دلیل که مال وزیر زیاد گردد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: نفس رود وجود و کرم است و تعلق رود انتساب کرامت را بیان می نماید. آب تنی در رودخانه انتفاع و بهره وری است از مال و نعمت و عزت و عظیمی.

کارل گوستاو یونگ: رودخانه نمادی از خوشی های لذت بخش، صلح، کامیابی و باروری است.

تعبیر خواب رودخانه از دیدگاه امام صادق (ع)

دیدن رود در خواب بر هفت وجه است.

 • حج
 • عظیمی و جاه (جاه ومقام)
 • پادشاهی
 • نعمت
 • تجارت
 • ریاست
 • علم و ظفر بود (علم وپیروزی)

تعبیر خواب رودخانه متلاطم

کارل گوستاو یونگ: دیدن رودخانه مواج یا رودخانه طغیان نموده در خوابتان بیانگر این است که زندگی تان از کنترل خارج می گردد. شما حس می کنید از نظر احساسی، بی قرارید. به تعبیری دیگر این خواب به این معنی است که آماده اید با چالش های زندگی و پیچ و خم های زندگی روبرو شوید.

تعبیر خواب رودخانه گل آلود

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند در رودی عظیم شد که آبش تیره بود و در زیر وی گل گندیده بود، دلیل که با مردی ستمگر و بی دیانت پیوندد، به قدر تیرگی آب و از او غم و اندوه به وی رسد.

حضرت دانیال گوید: اگر بیند که آب رود تیره و گندیده بود، دلیل که بیمار گردد.

مطیعی تهرانی: اگر رودخانه ای دیدید که آب گل آلود و کدر داشت غمگین و اندوهناک می شوید. رودخانه در خواب دیدن با آب کدر خوب نیست زیرا نعمات بسیاری هست که اگر به وسیله درست مورد استفاده قرار ندهیم جز وبال چیزی برای ما نمی آورد.

آنلی بیتون می گوید: دیدن آب گل آلود رود در خواب نشانه آن است که به بیماری معده دچار خواهید شد و همچنین با طرح های پنهانی دشمنان.

کارل گوستاو یونگ می گوید:

 • اگر رودخانه گل آلود باشد، بیانگر این است که در آشفتگی هستید.
 • دیدن رودخانه آلوده در خواب به این معنی است که از نظر احساسی، خسته و بی حال هستید. ممکن است نشانه ای از بیماری باشد.
 • خواب دیدن اینکه رودخانه متشکل از رده هایی قرمز است به احساسات خام و شور و شوق شدید یا خشم اشاره دارد که در شما جاری می گردد و مایل به ابراز شدن است.

تعبیر خواب رودخانه زلال و صاف

مطیعی تهرانی:

 • اگر رودخانه ای ببینید که آب صاف و روشن دارد در آینده با مردی کریم و عظیموار برخورد خواهید کرد و از او نعمت خواهید یافت و حمایت خواهید شدو اگر در خواب دیدید رودخانه ای در زمین شما جریان دارد و در عالم خواب احساس کردید که آن منطقه به شما تعلق دارد آن قدر جان و عزت می یابید که به کرامت معروف می شوید.
 • اگر در آب صاف رودخانه غسل کنید یعنی سر و تن بشویید هم بهره مند می شوید و هم از غم و رنج فراغت می یابید.

لوک اویتنهاو می گوید: رودخانه عریض و زلال: خوشبختی زیاد در آینده

آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید آب رود زلال و شفاف است، نشانه آن است که زندگی آسوده و دوستانی خوب در انتظار شماست.

کارل گوستاو یونگ می گوید: دیدن رودخانه آرام و تمیز در خوابتان بیانگر این است که شما با جریان موجود پیش می روید. شما به اجازه می دهید که عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور گردد. زمان آن رسیده است که نقش تصمیم گیرنده تری در جهت دهی به زندگی بگیرید.

ادغام چند رودخانه با هم یا شاخه دار شدن رودخانه

اتصالات رودخانه مراحل نوی را در زندگی شما نشان می دهد. شاید برای تشکیل یک خانواده ی نو تصمیم گرفته اید، یا شاید قرار است پدر و مادرتان را ترک کنید تا زندگی مستقلی را برای خودتان آغاز کنید.

رنگ رودخانه در خواب

این که درخواب تان ببینید که رودخانه ای پر از آب قرمز است، احساسات خام و شور و شوق شدید یا خشم است که در وجودتان جریان دارد و میل شدیدی برای بیان و نشان دادن آن دارید. با این حال، اگر رودخانه در رویای شما واقعا خونین است، می تواند نشان دهنده ی بدبختی و بدشگونی باشد.

تخریب سیل رود

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی در تابستان آب رودخانه باغ میوه دار و سرسبزی را به طور کلی خراب نموده و از بین برده است، یـعـنـی احتمال نابودی و هلاکت پادشاه آنجا وجود دارد، یا اینکه پادشاهی بزرگتر او را از پادشاهی برکنار می نماید.

اسماعیل بن اشعث می گوید: اگر ببینی آب رودخانه زمین تو را غرق نموده و کشت تو را از بین برده است، یـعـنـی از پادشاه در امان می مانی و از او ایمن می شوی.

رفتن بر خلاف جهت جریان آب:

خودداری در برابر احساسات خویشتن، کردار و افکار بر خلاف عرف رایج و متداول، تمایل ناخودآگاه.

تعبیر خواب رودخانه یخ زده

تماشا رودخانه ای کـه یخ زده در خواب، نشان دهنده از بین رفتن علاقه شـما در بـه دست آوردن فرصت و شانس در زندگی اسـت. یخ زدن رودخانه در واقع نشان میدهد کـه شـما خودتان را از اجتماع جدا نموده اید تا بـه صورت مجزا عمل کنید و از جریان یافتن بازبمانید.

تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که در رود غرق شد، دلیل کند که تا به وقت مرگ از غم رهائی بیابد.

مطیعی تهرانی: غرق شدن در آب و غوطه خوردن خوب نیست که جمله معبران آن را مرگ تعبیر نموده اند.

تعبیر خواب خوردن آب رودخانه

حضرت دانیال گوید: اگر بیندکه آب رود همی خورد، دلیل که از وزیر عطا یابداگر بیند آب رود سرد و خوش بود، دلیل که نوازش وزیر بکند. اگر بیند که رود خون گشته بود و می رفت، دلیل که در آن دیار خون ریختن عظیم بود، ودر میان پادشاهان. اگر بیند از آن آب خون آلود همی خورد، دلیل که از بهر طمع به داوری پادشاه افتد.

تعبیر خواب رودخانه پر از ماهی

مطیعی تهرانی: اگر رودخانه ماهیان بسیار داشته باشد بهتر است ولی دیدن آبزیان بدشکل و مشمئز نماینده مثل خرچنگ در آب خوب نیست.

آنلی بیتون می گوید: دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه، در خواب، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می دهند.

تعبیر خواب شنا در رودخانه

لوک اویتنهاو می گوید:

 • در رودخانه شنا کردن: خوش شانسی
 • عبور کردن از رودخانه بوسیله شنا: آرزوهای شما برآورده خواهند شد
 • افتادن و بوسیله آن برده شدن: شما شانس زیادی دارید

تعبیر خواب عبور از رودخانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگردر آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روانست عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می یابید.

کارل گوستاو یونگ: اگر شما در خوابتان از رودخانه رد می شوید، بیانگر مانع یا مساله ای است که احتیاج است به خاطر نزدیک تر شدن به هدفتان با آن سرو کار داشته باشید. بازتابی از مرحله ای جدید در زندگی تان است.

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر دختری خواب ببیند با قایقی عرض رود را طی می نماید، نشانه آن است که همسری شایسته خواهد یافت و زندگی او همراه با سعادت و خوشی خواهد بود.
 • اگر دختری خواب ببیند با قایقی از کنار رود می گذرد و مشغول جمع آوری سرخس ها و سبزه های کناره رود است، دلالت بر آن دارد که زندگی سرشار از لذت و خوشی نصیب او خواهد شد و به امتیازات اجتماعی دست خواهد یافت. اما اگر ببیند که با قایق از روی آبی گل آلود و تیره می گذرد، نشانه آن است که از مسائل بسیار حیرت خواهد نمود و سختی خواهد کشید.
 • اگر خواب ببینید به هنگام گذشتن از رودخانه در ته آب اجسادی مشاهده می کنید، نشانه آن است که در پی سعادت و لذت بردن از زندگی، ناراحتی و نومیدی شما را دربر خواهد گرفت.

تعبیر خواب حمام کردن در رودخانه

کارل یونگ: خواب دیدن اینکه در رودخانه حمام می کنید بیانگر خلوص و تمیز شدن است

تعبیر خواب رودخانه خشک

کارل یونگ: دیدن بستر رودخانه خشک در خواب به این معنی است که شما عاری از احساسات هستید. شاید چیزی شما را از نظر احساس کرخ نموده است.

سخن آخر

اگر به تازگی خوابی با موضوع رودخانه دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

انتشار: 12 مرداد 1400 بروزرسانی: 12 مرداد 1400 گردآورنده: mbgames.ir شناسه مطلب: 976

به "تعبیر خواب رودخانه، دیدن رود در خواب چه معنایی دارد؟" امتیاز دهید

1 کاربر به "تعبیر خواب رودخانه، دیدن رود در خواب چه معنایی دارد؟" امتیاز داده است | 5 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب رودخانه، دیدن رود در خواب چه معنایی دارد؟"

1 دیدگاه

سارا 23 مرداد 1402

من میدیدم که دارم بر خلاف یه رودخانه حرکت میکنم و اینکه داخل رودخانه حرکت نمیکردم در بقلش که خشکی بود حرکت میکردم داشتم میدویدم بر خلافش و میدیدم که رودخانه طوفانیه و جلوتر که رفتم کشتی چوبی دزد دریایی رو دیدم اما هیچ دزدی نبود فقط پرچمش بود بعدم رسیدم به یه جای آروم و بدون طوفان و سرسبز

پاسخ به سارا
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید